Algemene voorwaarden Boltrends

Versie November 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@boltrends.nl
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.


Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – Toepasselijkheid
Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 04 – De overeenkomst
Artikel 05 – Coaching
Artikel 06 – Herroepingsrecht
Artikel 07 – Prijs
Artikel 08 – Betaling en incassokosten
Artikel 09 – Conformiteit en garanties
Artikel 10 – Levering
Artikel 11 – Wijzigen opdracht
Artikel 12 – Opzegging
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Intellectueel eigendom
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Boltrends.
2. Boltrends: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Boltrends, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30205021 en gevestigd te (3454 TE) De Meern aan de Zonzijde 28.
3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Boltrends.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Boltrends.
5. Klant: de consument en ondernemer gezamenlijk.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Boltrends georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Boltrends gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
10. Abonnement: Diensten die Boltrends aanbiedt die een langere looptijd hebben en waarvoor de klant een maandelijkse of jaarlijkse factuur ontvangt.
11. Dag: kalenderdag;
12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Boltrends en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Boltrends en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Boltrends zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Boltrends.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle door Boltrends gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 14 dagen.
2. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. Boltrends mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Boltrends zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boltrends niet.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boltrends onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Boltrends passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Boltrends daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Boltrends kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Boltrends op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Indien Boltrends zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Coaching

1. Indien klanten een pakket afnemen bij Boltrends dan krijgen zij mogelijk ook toegang tot coaching. De coaching kan gratis dan wel tegen betaling aangeboden worden door Boltrends.
2. De coaching wordt gegeven door Boltrends zelf of door partners van Boltrends.
3. De klant heeft enkel recht op terugbetaling indien de coaching nog niet heeft plaatsgevonden.
4. Indien een deel van de coaching al gegeven is en de klant annuleert en/of beëindigt de coaching dan zal de terugbetaling naar ratio geschieden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Mocht een consument, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Boltrends gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen.
3. De ondernemer die een software abonnement met Boltrends is aangegaan heeft geen recht om deze overeenkomst te herroepen.

Artikel 7. Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Boltrends producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Boltrends geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Boltrends niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
5. Boltrends kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boltrends te melden.
3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Boltrends gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Boltrends. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
a. 15% over de eerste € 2.500;
b. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
c. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
d. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
e. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
5. De volledige vordering van Boltrends op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
b. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
c. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

1. Boltrends staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

Artikel 10. Levering

1. Boltrends zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Boltrends zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen.
3. Boltrends zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Boltrends het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11. Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. Boltrends kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Boltrends zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. Boltrends mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12. Opzegging

1. De klant kan de overeenkomst tegen elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het begin van de maand.
2. Indien een klant een chargeback heeft gedaan en hierdoor een openstaand bedrag in zijn account heeft kan de klant zijn abonnement niet opzeggen zolang de klant het openstaande bedrag niet betaald.
3. Indien de klant opzegt zal de klant per einddatum geen toegang meer hebben tot de software.

Artikel 13. Klachtenregeling

1. Boltrends beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boltrends.
3. Bij Boltrends ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boltrends binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De klant dient Boltrends in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

1. Boltrends behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boltrends.
3. Alles dat Boltrends levert, blijft eigendom van Boltrends totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
4. Als Boltrends zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Boltrends om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Boltrends deze terug kan nemen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Boltrends is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Boltrends.
2. Boltrends is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
3. Indien Boltrends aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend hebben dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
a. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Boltrends minus de eigen risico.
b. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.